Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHRISTEL GOOSSENS TUINDESIGN TE BERLICUM

KVK NR. 17243801

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden vanaf de eerste afspraak.

 1. Begripsomschrijvingen
 • Opdrachtnemer: Christel Goossens Tuindesign
 • Opdrachtgever: Particuliere klant of bedrijf die gebruik willen maken van de dienst.
 • Opdracht: De tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden, wensen om de dienst uit te voeren van het maken van een tuinontwerp, beplantingsplan verlichtingsplan en/of 3D tekeningen en daarmee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Ontwerp: Uitgevoerde opdracht in de vorm van een ontwerptekening als eindproduct van de dienst van Christel Goossens Tuindesign. Zowel het tuinontwerp als het beplantingsplan, verlichtingsplan en 3-D tekeningen vallen onder het ontwerp.
 • Christel Goossens Tuindesign: De eenmanszaak, tuin- en landschapsontwerper, aan wie advies wordt gevraagd/het uitvoeren van de dienst.
 • Schriftelijk: per brief of e-mail.
 • Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, staking, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 1. De opdracht
 • Opdrachtnemer voert de opdracht naar eigen inzicht uit als zelfstandige, als inspanningsverplichting.
 • Opdrachtnemer brengt een offerte uit na overleg met daarin de kostenraming en omschrijving van de opdracht.
 • De kostenraming wordt gebaseerd op de inhoud en omvang van de opdracht. Zonder akkoord op de offerte, en dus de opdracht met de kostenraming, wordt de dienst niet uitgevoerd.
 • Geoffreerde planningen en termijnen zijn slechts indicatief.
 • Opdrachten kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • De opdracht komt tot stand door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst, de offerte welke is opgesteld voor de opdrachtgever.
 • Door opdrachtnemer vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.
 • Opdrachtnemer mag bij opdrachten die langer dan een jaar duren en/of bij tussentijds gestegen prijzen van materialen en arbeidsloon, zijn tarieven inredelijkheid en op basis van schriftelijk bewijs verhogen.
 • Wezenlijke wijzigingen van de opdracht na offreren worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Als meer- en/of minderwerk niet schriftelijk zijn vastgelegd, mag opdrachtnemer dit (naar rato) verrekenen conform de bedragen die wel zijn geoffreerd en die daar het meest op aansluiten.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 • De opdrachtgever en Christel Goossens Tuindesign verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.
 • De opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig en correct aanleveren van de volledige informatie, gegevens en/of materialen. Onvolledig of incorrect aangeleverde informatie blijft voor risico van de opdrachtgever.
 • De in de overeenkomst genoemde leveringstijden zijn altijd indicatief, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Christel Goossens Tuindesign zal zich altijd inspannen de leveringstijden te realiseren en zal de opdrachtgever in kennis stellen zodra deze overschreden zullen gaan worden.
 • Bij tijdelijke overmacht kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen of aanpassen.
 1. Werkzaamheden
 • De werkzaamheden bevatten de omschreven opdracht zoals in de offerte staat omschreven en is ondertekend
 • De werkzaamheden kunnen bevatten; schetsontwerpen, een definitief ontwerp, mits er geen tekening is van het terrein, het inmeten en fotograferen van het terrein. Het aanvragen van eventuele vergunningen of toestemming van het aanleggen van de tuin/constructies valt niet onder de taken van Christel Goossens Tuindesign
 • Christel Goossens Tuindesign is niet verantwoordelijk voor de raming van de uitvoeringskosten van het ontwerp.
 • Het definitief ontwerp is een op schaal gemaakt plan waarbij eventuele uitwerkingen zoals technische tekeningen kunnen worden gemaakt wanneer deze essentieel zijn voor de aanleg van het ontwerp.
 • Eventuele technische tekeningen worden in overleg/op aanvraag uitgewerkt, waarna er een kostenraming wordt gemaakt voor de extra kosten die deze tekeningen met zich meebrengen in het uurtarief van Christel Goossens Tuindesign
 • Constructie of technische tekeningen dienen voor gebruik goedgekeurd te worden door een onafhankelijke architect.
 • Het beplantingsplan omvat een geselecteerde selectie planten naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en standplaatseisen. De plantenlijst samen met de ontwerptekening vormen de basis om het terrein te kunnen beplanten. De planten worden altijd aangegeven met Nederlandse naam, wetenschappelijke naam, vorm/hoogte en het aantal. Op de ontwerptekening is af te lezen waar de planten komen te staan.
 • Christel Goossens Tuindesign is niet aansprakelijk voor het niet aanslaan of doodslaan van gewassen door externe factoren.
 1. Betalingen
 • Bij vergoedingen op basis van het uurtarief heeft Christel Goossens Tuindesign het recht na elke 24e dag van de kalendermaand de vergoedingen met betrekking tot de dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.
 • Door Christel Goossens Tuindesign wordt de factuur geleverd waar de gefactureerde werkzaamheden zijn opgenomen.
 • Opdrachtnemer mag van opdrachtgever vooruitbetaling tot 100% van de materiaalkosten verlangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Als opdrachtgever niet binnen de factuurtermijn betaalt, brengt opdrachtnemer 15% van de openstaande vordering, maar minimaal EUR 40,00, als buitengerechtelijke incassokosten in rekening. Is dan nog niet betaald, dan brengt opdrachtnemer gerechtelijke proceskosten in rekening.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd om facturen in mindering te brengen.
 • Bij wanbetaling is Christel Goossens Tuindesign genoodzaakt gerechtige maatregelen te nemen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de opdracht deels is uitgevoerd zal het gedeelte wat is uitgevoerd gefactureerd worden. Voor elk uitgevoerde deel ontvangt de opdrachtgever een deelfactuur.
 • Bij annulering door opdrachtgever dient in ieder geval de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden vergoed te worden door de opdrachtgever.
 • Wanneer de opdracht wordt geannuleerd binnen vier weken na aanvang van de opdracht, dient 100% van het geoffreerde bedrag door de opdrachtnemer te worden betaald.
 1. Aansprakelijkheid
 • De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor rechtstreeks schade als sprake is van opzet of roekeloosheid door opdrachtnemer.
 • De aansprakelijkheid van Christel Goossens Tuindesign is in alle gevallen dermate beperkt tot het maximaal te factureren bedrag.
 • Aansprakelijkheid is uitgesloten op de volgende punten:
 • De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze plannen op aanvraag van de opdrachtgever opgenomen dienen te worden in het plan van Christel Goossens Tuindesign. Dit gebeurt alleen in overleg en toestemming van alle partijen.
  • Schade uit handelen van aannemers/leveranciers.
  • Kabels en leidingen
  • Schade aan goederen of aan personen
  • Schade door het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie door de opdrachtgever over de omstandigheden mbt het te ontwerpen terrein wat beschreven is in de opdracht.
 • Christel Goossens Tuindesign is niet aansprakelijk voor vergoeding voor bedrijfsschade, derving van inkomsten door welke oorzaak dan ook.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 • Christel Goossens Tuindesign is niet aansprakelijk voor het aanvragen van vergunningen of opgenomen onderdelen, in het ontwerp, waarvoor vergunningen of andere goedkeuringen voor zijn vereist.
 1. Eigendomsrechten en auteursrechten
 • Opdrachtgever geeft toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de uitgevoerde opdracht, onder de voorwaarde dat Christel Goossens Tuindesign geen vertrouwelijke informatie openbaart. De uitgevoerde opdracht mag op de website van Christel Goossens Tuindesign worden weergegeven mits anders afgesproken.
 • Er wordt door de opdrachtnemer vertrouwelijk omgegaan met de informatie of gegevens van de opdrachtgever tenzij deze al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.
 • Christel Goossens Tuindesign heeft recht om de gerealiseerde opdracht te fotograferen en deze foto’s te publiceren op de website of voor reclamedoeleinden worden gebruikt van Christel Goossens Tuindesign Opdrachtgever krijgt na de gehele betaling van de factuur, slechts het gebruiksrecht van de aangereikte ontwerptekeningen en eventuele rapporten.
 • Eigendomsrechten en auteursrechten van bij de opdracht gebruikte methodes zoals: ontwerpschetsen, schetsen, modellen, tekeningen, prints, foto’s en/of andere ontstane werken, blijven van de opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever heeft geen toestemming om de ontwerpschetsen, schetsen, tekeningen en ontwerpen te delen met derden behalve voor het realiseren van de het ontwerp.
 • De opdrachtgever heeft geen toestemming om de ontwerpen te wijzigen of in de uitvoering wijzigingen aan te brengen tenzij er in overleg toestemming is gegeven door Christel Goossens Tuindesign
 • De opdrachtgever heeft pas recht tot uitvoering van de ontwerpen van Christel Goossens Tuindesign nadat de algehele betaling van de factuur is voldaan.
 • Alleen de opdrachtgever heeft het recht om de uitvoering van het ontwerp eenmalig te laten plaatsvinden voor het daarvoor bestemde terrein omschreven in de opdracht.
 1. Slotbepalingen
 • Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Christel Goossens Tuindesign
 • Op de gesloten overeenkomst(en) met de opdrachtgever Christel Goossens Tuindesign is uitsluitend de Nederlandse recht van toepassing.
 • Indien deze algemene voorwaarden, ofwel deels of in zijn geheelheid, nietig dan wel vernietigbaar blijken, zal de opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.
 • Een opdrachtgever geeft een klacht zo snel mogelijk schriftelijk door aan opdrachtnemer die dan een redelijke termijn krijgt om de oorzaak van de klacht weg te nemen of te herstellen.
 • Als opdrachtgever een opgeleverde zaak bewerkt, niet onderhoudt of in strijd handelt met instructies van opdrachtnemer, dan vervalt het recht van opdrachtgever om daarover te klagen.
 • Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, is artikel 2 lid a van toepassing.
 • Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 15 juni 2022 te Berlicum

Christel Goossens Tuindesign

06-12717515

info@christelgoossens.nl

Algemene voorwaarden

KVK 17243801